• 09124470385

روشنایی محیط کار

روشنایی محیط کار

روشنايي يکي از مهمترين مباحث فيزيکي محيط کار است . از نور تنها جهت رويت اشياء و انجام کارها بلکه بعنوان عاملي براي ايجاد يک محيط کار مطبوع و دلپذير استفاده مي شود . اگر در طراحي و نگهداري سيستم هاي روشنايي دقت کافي بعمل نيايد روشنايي ناکافي و نامطلوب مي تواند باعث خستگي چشم، سردرد، نقص بينايي و تشخيص اشياء و رنگها ،‌خيرگي و حتي سبب بروز حادثه شود.

راحتي شاغلين در محيط کار به منظور حفظ و ارتقاء سلامت و افزايش بهره وري مستلزم برنامه ريزي و رعايت موارد متعددي است که يکي از مهمترين آنها تامين روشنايي مناسب است . در تامين روشنايي اماکن مسکوني ، عمومي و محيط کار استفاده از نور خورشيد اولويت دارد ،زيرا طيف آن کامل است و سازگاري مناسبي با افراد از نظر فيزيکي ، فيزيولوژيکي و رواني دارد . عوامل تاثير گذار بر شدت روشنايي اتاقها عبارتند از :

روشنایی

1 – ضريب بهره نوري

2 – درخشندگي لامپ

3- رنگ دهي لامپ

4 – وضعيت نگهداري سيستم روشنايي (‌تعويض چراغ سوخته ، پاکيزگي چراغ )‌

5 – ميزان پاکيزگي بنا (‌نظافت کف و ديوار ، تجديد رنگ آميزي جزء برنامه هاي دوره اي محيط باشد .)

6 – ضريب انعکاس کف ، سقف ، ديوار

7 – نسبت سطح پنجره به سطح بنا

8 – جهت پنجره

9 – مانع ، سايبان ، پرده ، ميزان پاکيزگي شيشه ها و پنجره ها

در هر حال کميت و کيفيت روشنايي براي تامين شرايط کار راحت و ايمن مطابق با اصول ارگونومي و معيارهاي بهداشت حرفه اي در تمام مراحل طراحي بايستي مد نظر قرار گيرد :

1 – فاصله منبع روشنايي نبايد بيشتر از 2 متر بالاتر از سطح کار و يا بيش از حد به موضع کار نزديک باشد .

2 – حتي الامکان از منبع روشنايي با سطوح وسيع و درخشندگي پايين استفاده شود .

هدف برنامه :

– ساماندهي روشنايي در محيط کار

اهم فعاليتهاي برنامه :

– آموزش كارشناسان و کاردانهاي بهداشت حرفه اي مراكز بهداشت تابعه و کارخانجات

– خريد فتومتر متناسب با اهداف طرح

– تقويت تجهيزات اندازه گيري

– طراحي فرمهاي ثبت اطلاعات و گزارش دهي در محيط Excel توسط مركز بهداشت استان

– برقراري نظام ثبت اطلاعات و گزارش دهي از سطوح محيطي به شهرستان و استان

– تكميل فرمهاي ثبت اطلاعات و گزارش دهي از سطوح محيطي به سطوح تخصصي

شاخص برنامه :

– در صدنصب روشنايي مصنوعي مناسب در كارگاههاي نورسنجي شده داراي روشنايي نامطلوب.

مدیر سایت

You must be logged in to post a comment