• 09124470385

ولتاژ گام – step voltage

ولتاژ گام – step voltage

ولتاژ گام اختلاف ولتاژ مابين دو مكاني است كه گام ها جدا ازهم بر روي زمين برق دار قرار مي گيرند. براي مثال، اگر شما روي زمين بر ق دار بايستيد ، اختلاف قابل ملاحظه اي درولتاژ بين محل قرارگيري هر پا مي تواند  وجود داشته باشد و جريان الكتريكي مي تواند از يك پا به پاي ديگر جريان يابد.

 

اگر پاي شما بر روي زمين برقدار دور ازهم قرار گيرد، اين اتفاق رويداده والكتريسيته مي تواند از يك پا به پاي ديگر ، از جاييكه ولتاژ بالاتر است به جايي كه ولتاژ كمتري دارد، جريان يابد.

در صورتيكه پاهاي شما نزديك يكديگر بوده و باهم تماس داشته باشد، شما ايمن خواهيد بود . با توجه به اينكه هيچ اختلاف ولتاژي مابين دو مكاني كه پاي شما در روي آن قرار گرفته است، وجود ندارد، به همين دليل الكتريسيته تمايل اندكي به عبور از مسير پاهاي شما دارد.

اگرشما خود را برروي زمين برقدار بيابيد و نياز باشد كه براي دور شدن از زمين برق دار جابجا شويد، شما مي توانيد بواسطه ي جابجا شدن وجود فاصله و فضاي مابين پاهايتان از ايجاد شوك الكتريكي يا برق گرفتگي درنتيجه ولتاژ گام پيشگيري نمائيد. درحاليكه به خارج از محدوده برق دار حركت مي كنيد ، كوتاه گام  برداريد. وقتي كه كوتاه گام برمي داريد چون پاهاي خود را درتماس با يكديگر حفظ مي نمائيد درهمه زمان ولتاژ بين دو پا يكسان است.

 

همچنين اگر افراد گروه نجات بخواهند داخل منطقه اي كه ممكن است برق دار باشد ، شوند، هركسي كه سعي كند به كارگر آسيب ديده درمنطقه برقدار برسد و در هنگام برداشتن گام رعايت فاصله گام ها را نكند، درمعرض مواجهه باهمان خطر ولتاژ گام مي باشد . خطوط برق دار بايد درابتدا قبل ازاينكه كارگران گروه نجات و كمك هاي اوليه براي كمك وارد شوند ، فاقد بي برق شده و اتصال زمين شوند .

ولتاژ گام را به شرح زير مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم :

1- عبور جريان شديد اتصالي از يك سازه و يا دستگاه فلزي به زمين و يا از الكترود اتصال زمين آن سبب مي شود كه ولتاژ زمين در اين نقطه به حداكثر خود برسد.

2- در نقاط مجاور به علت پخش جريان در مقاطع بزرگتر زمين ، به تدريج تنزل مي يابد.

3- ولتاژ در يك فاصله دوري ( حدود 15 متر ) يا بيشتر، مقدار آن تقريبا به صفر مي رسد.

4- اختلاف ولتاژ زير دو پاي فرد، كم كم مطابق شيب منحني ولتاژ افزايش مي يابد ( فرد پا برهنه خيلي زودتر اين اختلاف را احساس مي كند )

شكل زير مدار معادل الكتريكي ، شرايط اتصالي رسم شده و در آن مقاومت هاي زير در حين عبور جريان اتصالي نشان داده شده است :

 

مقاومت Rb شامل مقاومت داخل بدن از يك پا تا كف پاي ديگر است ( معمولاً از مقاومت كفش ها كه احتمال دارد چرمي بوده و خيس هم باشد در مقابل مقاومت زمين زير پا ( Rf ) صرف نظر مي شود ) معمولاً مقاومت زمين زير هر پا سه برابر مقاومت مخصوص زمين ( Rf = 3 Ps   ) تخمين زده مي شود.

به علت كوچ بودن جريان عبوري از بدن در برابر جريان مدار اتصالي كه ايجاد ولتاژ خطرناك نموده است، اثر آن در تغيير ولتاژ ايجاد شده خيلي جزيي و قابل صرف نظر كردن است و لذا ولتاژ تماس با بدن ثابت فرض مي شود. با توجه به مدار معادل بالا مي توان نوشت :

 

اگر اين رابطه جريان را از رابطه آقاي دالزيل و مقاومت ها را در فرمول فوق جايگزين كنيم ، خواهيم داشت :

 

اگر به جاي Rb=1000  هم و Rf = 3 Ps    قرار دهيم ولتاژ گام از رابطه زير به دست مي آيد :

 

از رابطه فوق ملاحظه مي شود اگر مثلاً زمان جريان از بدن t = 1/3  ثانيه و از مقاومت زمين زير پا صرف نظر شود (  Rf = 0   ) باسشد ولتاژ گامي حدود 100 ولت خواهد بود.

 

رسيدن به چنين شيب ولتاژ كم در عمل مشكل است و بدين جهت مقاومت زير پا را افزايش داده و زمان عبوري را با نصب كليد يا فيوز قطع سريع جريان اتصال كوتاه كمتر مي نمايند تا مقدار ولتاژ قابل تحمل افزايش يابد. اگر Rf = 3 Ps باشد و t = 0.6 Ps = 8.8 ثانيه باشد خواهيم داشت :

 

 

توصيه هاي رهايي از خطرات ولتاژ گامي

جريان الكتريكي در سيم برق دار پس از تماس با زمين همانند جريان آب در سطح زمين پخش شده و لايه هاي پتانسيل الكتريكي را  ( مشابه شكل هاي بالا ) ايجاد مي كند.

1- با دوپاي فاصله دار حركت كنيد ( با جهش حركت كنيد ) يعني به صورتي كه هم زمان دوپاي شما ، روي زمين نباشند.

2- پاها را به هم بچسبانيد ( حداكثر فاصله 5 سانت )

3- اگر مي توانيد به صورت لي لي كنان ( يك پا )،  به شرط اطمينان از حفظ تعادل خود از محل حوزه الكتريكي دور شويد.


مهندسی برق- تست چاه ارت- اجرای چاه ارت – تست سیستم ارتینگ – تست چاه ارت- طراحی سیستم ارتینگ- طراحی برق – طراحی مکانیک- طراحی تاسیسات برقی- طراحی تاسیسات مکانیکی- طراحی برق صنعتی- طراحی برق صنایع – طراحی ارتینگ – طراحی اعلام حریق – طراحی روشنایی – طراحی تابلو برق – طراحی تابلو خازن – طراحی چیلر – طراحی تهویه مطبوع – نرم افزار طراحی برق – تاسیسات برق صنعتی – گروه مهندسی ایران ارتینگ – جواد جعفری – مهندس جعفری – ایران ارتینگ – شرکت اجرای تاسیسات برق – مجری تاسیسات برقی – انرژی نو – اجرای پنل خورشیدی – ایمنی برق – ایمنی برق صنایع – مشاور مرکز تحقیقات – مهندس نظام مهندسی- مهندس برق نظام مهندسی–اجرای سینی کابل- اجرای اعلام حریق-اجرای روشنایی-برق تجاریبرق مجتمع تجاری-برق اداری – برق مسکونی hse-eplan-dialux-eplan

مدیر سایت

You must be logged in to post a comment